Privacyverklaring

Privacyverklaring website begraafplaatsenencrematoriumalmere.nl

In deze privacyverklaring leest u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Begraafplaatsenencrematoriumalmere.nl is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals omschreven in deze privacyverklaring. Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website, en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Om deze reden, worden de door ons verzamelde persoonsgegevens dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Het gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze website laat u bepaalde gegevens bij ons achter, waaronder persoonsgegevens. Wij verzamelen, bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Gegeven toestemming kan door u op ieder moment weer worden ingetrokken. Tot slot worden uw persoonsgegevens in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars hieraan stelt, verwerkt.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het verlenen van toegang tot onze website begraafplaatsenencrematoriumalmere.nl;
 • het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website;
 • het opnemen van contact met u, indien u hierom verzoekt;
 • het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website;
 • het verbeteren en evalueren van onze website en diensten;
 • om u, op uw verzoek, te informeren over geleverde producten en diensten met betrekking tot uitvaarten;
 • om te kunnen voldoen aan wettelijke bepalingen en voor statistische analyses.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Gronden van de gegevensverwerking

Het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens is altijd gebaseerd op één van de volgende gronden:

 • het verwerken is noodzakelijk voor de uitvoering van onze dienstverlening;
 • u heeft toestemming gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens;
 • wij hebben een gerechtvaardigd belang bij de verwerking van uw gegevens;
 • er is een wettelijke plicht tot het verwerken van uw gegevens, waaraan wij moeten voldoen.

Gerechtvaardigd belang

Verschillende van de door begraafplaatsenencrematoriumalmere.nl uitgevoerde verwerkingen zijn gebaseerd op de grondslag ‘gerechtvaardigd belang’. Hieronder wordt u uitgelegd waarom deze verwerkingen plaatsvinden en wat het specifieke gerechtvaardigde belang van begraafplaatsenencrematoriumalmere.nl inhoudt.

Klachtafhandeling

Wanneer u een klacht indient met betrekking tot onze dienstverlening, verwerken wij alleen de gegevens die u zelf aan ons verstrekt. Deze persoonsgegevens verwerken wij om uw klacht zo goed en zo spoedig mogelijk af te handelen. Als wij niet het recht zouden hebben om deze gegevens te verwerken kunnen wij uw klacht niet afhandelen of doorgeven aan relevante instanties.

Recht op bezwaar

Als wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van gerechtvaardigd belang heeft u het recht hier bezwaar tegen te maken. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via de contactgegevens die onderaan de pagina staan vermeld. Er zal dan nogmaals gekeken worden naar uw belang in relatie tot het onze, waarna eventueel tot actie wordt overgegaan.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig. In sommige gevallen bepaalt de wet hoelang wij gegevens mogen of moeten bewaren. In andere gevallen hebben wij zelf bepaald hoelang wij uw gegevens nodig hebben. Klantdossiers bewaren we minimaal 7 jaar na het beëindigen en/of overlijden van de relatie. Een opgenomen telefoongesprek bewaren wij maximaal 6 maanden.

Vertrouwelijkheid en verstrekking aan derden

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij verzamelen, kunnen wij in sommige gevallen aan derde partijen verstrekken. Dit doen wij alleen als wij dat moeten of mogen op basis van de wet of indien dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst. Zo besteden wij sommige werkzaamheden uit, omdat soms specialistische kennis van derden beter is of omdat het bij Yarden uitvaartorganisatie en PC Uitvaart ontbreekt aan bepaalde kennis. Het gaat hier bijvoorbeeld over dienstverleners die namens ons persoonsgegevens verwerken voor IT, onderzoek en analyse, marketing en klantenservice. Wij sluiten met die partijen strikte contracten waarin duidelijk wordt vermeld welke persoonsgegevens gedeeld worden en waarom.

Wij stellen duidelijke eisen aan de verstrekking van gegevens aan derden en zorgen ervoor dat deze gegevens uitsluitend voor het afgesproken doel worden gebruikt. Daarnaast zorgen wij ervoor dat deze derden de gegevens beschermen en vernietigen zodra de gegevens niet nodig meer zijn. begraafplaatsenencrematoriumalmere.nl geeft uw persoonsgegevens nooit door aan derde partijen ten behoeve van commerciële doeleinden. Yarden uitvaartorganisatie en PC Uitvaart verwerken uw persoonsgegevens (of laat deze verwerken) enkel binnen de Europese Economische Zone.

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens worden uitgewisseld en doorgegeven tussen de diverse (zelfstandige) bedrijfsonderdelen van Yarden uitvaartorganisatie.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de privacy verklaringen van deze websites te lezen voordat u van deze websites gebruik gaat maken.

Opname telefoongesprekken

Wanneer u telefonisch een overlijden meldt bij begraafplaatsenencrematoriumalmere.nl, worden deze gesprekken opgenomen. Begraafplaatsenencrematoriumalmere.nl gebruikt deze opnames voor verschillende doeleinden. Het kan zijn dat uw gesprek alleen voor opleidingsdoeleinden van medewerkers wordt bewaard. Deze gesprekken worden anoniem bewaard, om uw privacy te borgen, voor de duur van maximaal 6 maanden.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Wij nemen passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, uw persoonsgegevens te beperken.

Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Daarnaast maken wij gebruik van SSL-certificaten ten behoeve van de veilige overdracht van uw gegevens en communicatie.

Uw rechten

Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen, te verplaatsen of te verwijderen. U heeft de volgende rechten:

Recht op inzage in uw persoonsgegevens: u heeft het om een overzicht te krijgen van de persoonsgegevens die wij van u verwerken.

Recht op correctie van uw persoonsgegevens: indien wij onjuiste of onvolledige persoonsgegevens van u verwerken heeft u het recht op verbetering of aanvulling van de betreffende persoonsgegevens.

Recht op beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens en recht op bezwaar: in sommige gevallen kunt u verzoeken om het verwerken van uw persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken, bijvoorbeeld als u de juistheid van de persoonsgegevens in twijfel trekt of als u van mening bent dat de verwerking onrechtmatig is.

Recht op verwijdering van uw persoonsgegevens: in sommige gevallen heeft u recht op het verwijderen van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld als de persoonsgegevens niet langer nodig zijn of u van mening bent dat de verwerking onrechtmatig is.

Een verzoek tot uitoefening van uw rechten kunt u indienen door contact op te nemen met onze Functionaris Gegevensbescherming. Hoe u contact op kunt nemen met onze Functionaris Gegevensbescherming, vindt u onder het kopje ‘Contact’.

Indien u een verzoek tot uitoefening van een van deze rechten per post indient, verzoeken wij u alvast een kopie van uw identiteitsbewijs bij te voegen. Hierbij vragen we u om uw Burgerservicenummer en pasfoto af te schermen om zo de kans op identiteitsfraude te beperken.

Contact

Yarden uitvaartorganisatie heeft een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld. Bij deze persoon kunt u terecht voor de uitoefening van uw rechten, maar ook voor vragen, opmerkingen of klachten over uw privacy. U kunt onze Functionaris Gegevensbescherming op de volgende twee manieren bereiken:

Door een e-mail te sturen naar privacy@yarden.nl

Daarnaast is het mogelijk een brief te sturen naar onze Functionaris Gegevensbescherming:

Yarden Uitvaartorganisatie
t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Postbus 10118
1301 AC Almere

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens met betrekking tot onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in de privacyverklaring

De teksten in deze privacyverklaring kunnen gewijzigd worden, gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van onze bedrijfsactiviteiten. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 mei 2019.